Våra Allmänna villkor

1. AVTALSPARTER

Avtal har tecknats mellan Torget Getupdated AB 556845-3152, nedan kallat Torget, och beställaren, nedan kallad Kunden för tjänster i enlighet med av Torget upprättad och till Kunden överlämnad orderbekräftelse.

2. DEFINITIONER

Tjänsten – den tjänst som Kunden beställt av Torget och som Torget åtagit sig att leverera/tillhandahålla, vilken specificeras i Orderbekräftelsen.
Avtalet – Dessa allmänna villkor samt överenskommelse mellan Torget och Kunden avseende den eller de Tjänster vilka specificeras i Orderbekräftelsen.
Orderbekräftelse – handling innehållande uppgifter avseende den Tjänst som Kunden beställt av Torget och som Torget åtagit sig att leverera/tillhandahålla, pris för Tjänsten, tid för leverans av Tjänsten samt övriga överenskommelser mellan Torget och Kunden avseende Tjänsten
Hemsida – Webbplats på Internet där Kund har möjlighet att visa information och bilder.
Länk – Förbindelse mellan olika sidor på Internet via en klickbar länk.
Sökmotor – Program på Internet med vars hjälp användare genom olika sökord alternativt kommandon kan söka efter information på Internet.
Google Ads – sökordsannonsering genom sponsrade länkar på Google och dess annonsnätverk.
Sökmotoroptimering – metoder och tekniker som används för att få en hemsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten på sökmotorer.
Sociala Medier  – Synlighet genom annonsering och sidor på sociala plattformar.
Webbnärvaro – tjänst som ger kund uppdaterad webbnärvaro på specificerade Internetplattformar.
Annonsering – annonsering i digital och tryckt form omfattande någon eller flera av följande uppgifter: textuppgifter, logotyp, bild eller logotyp, länkar på Internet, sökord på Internet.

3. OMFATTNING

Dessa Allmänna Villkor reglerar Torgets respektive Kundens rättigheter och skyldigheter avseende Tjänsten. Om konflikt uppstår mellan bestämmelserna i Orderbekräftelsen och de Allmänna Villkoren skall bestämmelserna i Orderbekräftelsen äga företräde.


4. ANSVAR FÖR INNEHÅLL OCH UTFORMNING 

Kunden försäkrar att de uppgifter som lämnats i Annonsering är riktiga i alla avseenden och att de inte strider mot gällande lag eller sedvänja. Torget skall således inte i något fall kunna göras ansvarigt för innehållet i Annonseringen. 

Kunden lämnar genom Avtalet samtycke till att Torget äger rätt att använda de personuppgifter som kan förekomma i det av Kunden levererade materialet. Kunden svarar även för att ha inhämtat sådant samtycke från de personer som medverkar i det material som Kunden tillhandahåller. Kunden åtar sig även i övrigt att tillse att Torget erhåller samtycke till sådan behandling av i Annonseringen ingående personuppgifter och särskilt till att uppgifterna publiceras på Internet. Torget äger rätt att när som helst återkalla Annonseringen för det fall innehållet är anstötligt, olagligt eller på annat sätt, enligt Torgets uppfattning olämpligt. Om så sker skall kunden inte ha rätt till någon kompensation, om inte parterna överenskommer om annat. Torget äger emellertid rätt att kräva ersättning för de kostnader Torget åsamkats. Torget äger rätt att föra in Kundens material i alla de format och produkter som nyttjas i tryckt form eller på Internet av Torget idag. Kunden svarar för att erforderliga avtal för publicering av Annonsering tecknats med upphovsman m fl. 

Det är i förekommande fall Kundens ansvar att förfoga över sådan mjukvara/hårdvara som krävs för att kunna nyttja Tjänsten. 


5. LEVERANS AV MATERIAL INGÅENDE I TJÄNSTEN 

Kunden har en skyldighet enligt detta Avtal att till Torget förmedla det innehåll som skall publiceras och tillhandahålla Torget all tillgänglig information avseende inloggningsuppgifter m.m. som krävs för att utföra Tjänsten. Underlag för Annonsering i digital form skall levereras enligt Torgets vid var tid gällande tekniska specifikationer. Alternativt skall av Kunden till Torget tidigare levererat material utnyttjas. För det fall tidigare levererat material utnyttjas, anses Kunden ha godkänt materialet och Kunden ansvarar för materialet i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor. Om Kunden önskar erhålla levererat material i retur skall detta meddelas Torget skriftligen i samband med leverans av materialet. Om Torget inte fått sådant meddelande äger Torget rätt att kassera använt material. Allt material som använts i upprättande av Annonsering och Tjänsten ägs av Torget, undantaget material som levererats eller förvärvats av kund och dokumenterats som sådant.

6. REGISTRERINGSVILLKOR FÖR TOPPDOMÄNEN 

Torget samarbetar med Registrarer gällande hantering av domäner. Vid nyregistrering av domännamn godkänner Kunden att Torget administrerar och fakturerar Kundens domännamn. Registraren är dock alltid ytterst ansvarig för Kundens domännamn.
För det fall Tjänsten omfattar nyregistrering av domäner godkänner Kunden Stiftelsen för internetinfrastrukturs Registreringsvillkor som är tillgängliga på www.iis.se.

7. TREDJEPARTSTJÄNSTER

Kunden godkänner härmed registrerings- och generella villkor för de Tredjepartstjänster som Torget använder å Kundens vägnar för att på bästa sätt leverera den tillhandahållna Tjänsten.
Tredjepartstjänsterna inkluderar, men begränsas ej till:

Binero AB - Registrering av domännamn, E-posttjänster och webbhotell 
https://www.binero.se/doman/villkor-for-tjansten
https://www.binero.se/webbhotell/allmanna-avtalsvi...

Google Analytics - Webbanalys och Rapportering 
http://www.google.se/analytics

Let's Encrypt - SSL Certifikat 
https://letsencrypt.org/repository/

Sendgrid - Nyhetsbrev 
https://sendgrid.com/policies/tos
https://sendgrid.com/policies/email/
https://sendgrid.com/policies/privacy/
https://sendgrid.com/policies/security

8. KUNDENS ANSVAR FÖR SKADA 

Kunden skall ersätta Torget för alla kostnader, av vad slag det vara må, som Torget drabbas av till följd av att Annonseringen stridit mot gällande lagar eller inneburit intrång i tredje mans rätt. Kundens ansvar enligt denna bestämmelse gäller även Annonsering som Torget i förväg granskat utan att ha framställt invändningar mot. Kundens ansvar enligt denna bestämmelse gäller även mot Annonsering vars innehåll Torget varit med och utarbetat.
Kunden skall ersätta Torget för alla kostnader, av vad slag det vara må, som Torget drabbas av till följd av att Kunden inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra intrång och missbruk av den tillhandahållna Tjänsten.
Vid intrång eller missbruk av den tillhandahållna Tjänsten äger Torget rätten att begränsa, tillfälligt inaktivera eller avsluta densamma utan att först meddela Kunden.

9. ORDERBEKRÄFTELSE 

Kunden erhåller efter avtalsslut en Orderbekräftelse som innehåller den tjänst som omfattas av Avtalet. Avtalet är bindande. Om något i Orderbekräftelsen är felaktigt eller ofullständigt, skall Kunden meddela Torget omgående. Om inga korrigeringar görs, har Avtalet det innehåll som framgår av Orderbekräftelsen.
Korrektur för annonsering i tryckt form översänds separat elektroniskt. Kunden skall omgående lämna synpunkter till Torget. Om detta inte sker anses Kunden har godkänt korrekturet i föreliggande skick.

10. PRISER

Pris för Tjänsten framgår av till Kunden utsänd Orderbekräftelse. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt och i förekommande fall inklusive reklamskatt enligt gällande lag. I förekommande fall tillkommer faktureringsavgift. Försäljningsprovisioner till säljbolag ingår inte i reklamskatteunderlag.
Vid tillsvidareavtal har Torget en rätt att årligen justera priset på Tjänsten. Torget skall omgående underrätta Kunden om sådan prisjustering. Accepterar Kunden inte prisjusteringen skall Kunden meddela detta till Torget. Sådant meddelande skall lämnas senast inom 10 dagar efter det att Kunden underrättats om prisjusteringen, varvid avtalet upphör att gälla.

11. BETALNINGSVILLKOR 

Betalningsvillkor är 20 dagar netto. Vid dröjsmål med betalning är Kunden skyldig att till Torget utge dröjsmålsränta från förfallodatum med 2 % per påbörjad månad samt ersättning för betalningspåminnelse och inkassokostnader enligt gällande lag. Torget förbehåller sig rätten att genomföra kreditbedömning av Kunden samt att besluta om förskottsbetalning/delbetalning av faktura.


12. ANSVAR FÖR FEL

Eftersom Torget inte åtar sig något ansvar för innehållet i Annonseringen, förbinder sig Kunden gentemot Torget att ersätta all skada som Torget åsamkats på grund av innehållet eller utformningen av Kundens Annonsering. 

Om Kunden lider skada till följd av fel i Annonseringen orsakad av Torget, avskriver eller nedsätter Torget fakturerat pris i förhållande till felets grad i Annonseringen, vilket bedöms av Torget. Torget skall inte kunna göras skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång i Kundens tjänst. Torget ansvarar inte i något fall för indirekta skador eller följdförluster. Torget ansvar gentemot Kunden är begränsat till ett belopp motsvarande fakturerat pris. Torget har inget ansvar för upprätthållande av Tjänsten om dess möjlighet till sådant upprätthållande inskränks av annan part, t ex underleverantör, partner eller myndighetsbeslut.


13. REKLAMATION

Om Kunden vill göra gällande fel i Annonseringen skall reklamation göras skriftligen och vara Torget tillhanda snarast, men senast 30 dagar efter publicering. Om reklamation inte är Torget tillhanda senast inom sagda tider förlorar Kunden sin rätt att göra gällande fel.


14. EJ PUBLICERAT MATERIAL

Torget åtar sig inget ansvar för det fall innehavaren av den Sökmotor på vilken Kundens Annonsering skall publiceras vägrar att publicera materialet pga interna policyregler. För det fall materialet inte publiceras i enlighet med vad som nyss angetts åtar sig Torget att återbetala fakturerat belopp till Kunden. Kunden har inte någon rätt till ytterligare ersättning.


15. TILLGÄNGLIGHET

Torget skall, i förekommande fall, verka för att Kundens Annonsering är tillgängligt 24 timmar per dygn. Torget äger emellertid rätt att bryta publiceringen av Annonseringen för att utföra t.ex. service och underhåll av systemet. Torget ansvarar inte för att innehavaren av sådan Sökmotor på vilken hemsida Kundens Annonsering har publicerats bryter publiceringen av Annonseringen för att utföra t.ex. service och underhåll av systemet. Kunden äger inte rätt att erhålla ersättning av Torget pga sådana avbrott inkluderande andra driftstörningar.


16. GARANTIER

Torget lämnar inga garantier för att sådan Länk under vilken Kundens material återfinns, besöks av användare i viss omfattning. Torget garanterar inte heller någon viss placering av Kundens Annonsering.


17. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalet gäller under överenskommen Avtalsperiod från orderdatum om ej annat framgår av Orderbekräftelsen. 

Avtalet kan förnyas genom att Torget sänder ut ny orderbekräftelse och/eller faktura före avtalstidens utgång, så kallad Automatförnyelse. Vid Automatförnyelse förlängs Avtalet med perioder motsvarande överenskommen avtalsperiod. Vid Automatförnyelse har Kunden möjlighet att avbryta förnyelsen genom att meddela Torget sin uppsägning inom 10 dagar efter att orderbekräftelse alternativt faktura gått ut. För avtal som även omfattar produkten Google AdWords förnyas produkten löpande under Avtalsperioden i enlighet med vad som framgår av Orderbekräftelsen. Vid förnyelse av Avtalet äger Torget rätt att justera överenskommet pris.


18. INAKTIVERING AV TJÄNST EFTER AVTALSTID

När överenskommen Avtalsperiod passerat inaktiverar Torget den aktuella tjänsten. 

För tjänsten Sökmotoroptimering återställs även Kundens Hemsida till ursprungligt utförande och innehåll innan leverans av tjänst påbörjades. 

Där Kunden i samband med leverans av tjänsten Google AdWords givit Torget tillgång till redan existerande MCC-konto äger kunden rätt att återfå kontrollen av detta konto. I övriga fall ses MCC-konton som Torgets, till vilket Kunden endast får en läsrättighet till under 30 dagar efter avtalstidens utgång.


19. FÖRTIDA UPPHÖRANDE AV AVTALET

Torget har rätt att med 30 dagars uppsägningstid säga upp Avtalet till upphörande om den Tjänst som omfattas av Avtalet skall läggas ned eller har lagts ned. Torget äger ensamt rätt att besluta huruvida Tjänsten skall läggas ned eller ej.


20. HÄVNING AV AVTALET

Torget äger rätt att häva Avtalet om Kunden försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan antas ha kommit på obestånd.


21. VILLKORSÄNDRING

Torget äger rätt att ändra dessa villkor. Torget skall omgående underrätta Kunden om sådan villkorsjustering. Accepterar Kunden inte justeringen och denna är av väsentlig betydelse för Kunden äger Kunden rätt att inom 10 dagar efter det att Kunden underrättats om justeringen säga upp avtalet till upphörande. Sådan uppsägning skall ske senast inom 10 dagar efter det att Kunden underrättats om justeringen.


22. GDPR - Integritetspolicy

Syftet med denna policy är att visa hur Torget Getupdated AB 556845-3152 och dess dotterbolag Getupdated Sverige AB 556675-1219 hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Läs mer här är https://digital.torget.se/uploads/9DRAOmPk/integritetspolicy.pdf


23. FORCE MAJEURE

Torget är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Torgets kontroll som Torget inte skäligen kunnat förväntas räkna med om omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i tid.


24. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag skall vara tillämplig på dessa allmänna villkor. Tvist i anledning av detta Avtalet skall avgöras av allmän domstol med Stockholm tingsrätt som första instans.