Våra Allmänna villkor

1. AVTALSPARTER

Avtal har tecknats mellan Torget Getupdated AB 556845-3152, nedan kallat Torget, och beställaren, nedan kallad Kunden för tjänster i enlighet med av Torget upprättad och till Kunden överlämnad orderbekräftelse.

2. DEFINITIONER

Tjänsten – den tjänst som Kunden beställt av Torget och som Torget åtagit sig att leverera/tillhandahålla, vilken specificeras i Orderbekräftelsen.
Avtalet – Dessa allmänna villkor samt överenskommelse mellan Torget och Kunden avseende den eller de Tjänster vilka specificeras i Orderbekräftelsen.
Orderbekräftelse – handling innehållande uppgifter avseende den Tjänst som Kunden beställt av Torget och som Torget åtagit sig att leverera/tillhandahålla, pris för Tjänsten, tid för leverans av Tjänsten samt övriga överenskommelser mellan Torget och Kunden avseende Tjänsten
Hemsida – Webbplats på Internet där Kund har möjlighet att visa information och bilder.
Länk – Förbindelse mellan olika sidor på Internet via en klickbar länk.
Sökmotor – Program på Internet med vars hjälp användare genom olika sökord alternativt kommandon kan söka efter information på Internet.
Google Ads – sökordsannonsering genom sponsrade länkar på Google och dess annonsnätverk.
Sökmotoroptimering – metoder och tekniker som används för att få en hemsida att synas så högt upp som möjligt bland resultaten på sökmotorer.
Sociala Medier  – Synlighet genom annonsering och sidor på sociala plattformar.
Webbnärvaro – tjänst som ger kund uppdaterad webbnärvaro på specificerade Internetplattformar.
Annonsering – annonsering i digital och tryckt form omfattande någon eller flera av följande uppgifter: textuppgifter, logotyp, bild eller logotyp, länkar på Internet, sökord på Internet.

3. OMFATTNING

Dessa Allmänna Villkor reglerar Torgets respektive Kundens rättigheter och skyldigheter avseende Tjänsten. Om konflikt uppstår mellan bestämmelserna i Orderbekräftelsen och de Allmänna Villkoren skall bestämmelserna i Orderbekräftelsen äga företräde.


4. ANSVAR FÖR INNEHÅLL OCH UTFORMNING 

Kunden försäkrar att de uppgifter som lämnats i Annonsering är riktiga i alla avseenden och att de inte strider mot gällande lag eller sedvänja. Torget skall således inte i något fall kunna göras ansvarigt för innehållet i Annonseringen. 

Kunden lämnar genom Avtalet samtycke till att Torget äger rätt att använda de personuppgifter som kan förekomma i det av Kunden levererade materialet. Kunden svarar även för att ha inhämtat sådant samtycke från de personer som medverkar i det material som Kunden tillhandahåller. Kunden åtar sig även i övrigt att tillse att Torget erhåller samtycke till sådan behandling av i Annonseringen ingående personuppgifter och särskilt till att uppgifterna publiceras på Internet. Torget äger rätt att när som helst återkalla Annonseringen för det fall innehållet är anstötligt, olagligt eller på annat sätt, enligt Torgets uppfattning olämpligt. Om så sker skall kunden inte ha rätt till någon kompensation, om inte parterna överenskommer om annat. Torget äger emellertid rätt att kräva ersättning för de kostnader Torget åsamkats. Torget äger rätt att föra in Kundens material i alla de format och produkter som nyttjas i tryckt form eller på Internet av Torget idag. Kunden svarar för att erforderliga avtal för publicering av Annonsering tecknats med upphovsman m fl. 

Det är i förekommande fall Kundens ansvar att förfoga över sådan mjukvara/hårdvara som krävs för att kunna nyttja Tjänsten. 


5. LEVERANS AV MATERIAL INGÅENDE I TJÄNSTEN 

Kunden har en skyldighet enligt detta Avtal att till Torget förmedla det innehåll som skall publiceras och tillhandahålla Torget all tillgänglig information avseende inloggningsuppgifter m.m. som krävs för att utföra Tjänsten. Underlag för Annonsering i digital form skall levereras enligt Torgets vid var tid gällande tekniska specifikationer. Alternativt skall av Kunden till Torget tidigare levererat material utnyttjas. För det fall tidigare levererat material utnyttjas, anses Kunden ha godkänt materialet och Kunden ansvarar för materialet i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor. Om Kunden önskar erhålla levererat material i retur skall detta meddelas Torget skriftligen i samband med leverans av materialet. Om Torget inte fått sådant meddelande äger Torget rätt att kassera använt material. Allt material som använts i upprättande av Annonsering och Tjänsten ägs av Torget, undantaget material som levererats eller förvärvats av kund och dokumenterats som sådant.

6. REGISTRERINGSVILLKOR FÖR TOPPDOMÄNEN 

Torget samarbetar med Registrarer gällande hantering av domäner. Vid nyregistrering av domännamn godkänner Kunden att Torget administrerar och fakturerar Kundens domännamn. Registraren är dock alltid ytterst ansvarig för Kundens domännamn.
För det fall Tjänsten omfattar nyregistrering av domäner godkänner Kunden Stiftelsen för internetinfrastrukturs Registreringsvillkor som är tillgängliga på www.iis.se.

7. TREDJEPARTSTJÄNSTER

Kunden godkänner härmed registrerings- och generella villkor för de Tredjepartstjänster som Torget använder å Kundens vägnar för att på bästa sätt leverera den tillhandahållna Tjänsten.
Tredjepartstjänsterna inkluderar, men begränsas ej till:

Binero AB - Registrering av domännamn, E-posttjänster och webbhotell 
https://www.binero.se/doman/villkor-for-tjansten
https://www.binero.se/webbhotell/allmanna-avtalsvi...

Google Analytics - Webbanalys och Rapportering 
http://www.google.se/analytics

Let's Encrypt - SSL Certifikat 
https://letsencrypt.org/repository/

Sendgrid - Nyhetsbrev 
https://sendgrid.com/policies/tos
https://sendgrid.com/policies/email/
https://sendgrid.com/policies/privacy/
https://sendgrid.com/policies/security

8. KUNDENS ANSVAR FÖR SKADA 

Kunden skall ersätta Torget för alla kostnader, av vad slag det vara må, som Torget drabbas av till följd av att Annonseringen stridit mot gällande lagar eller inneburit intrång i tredje mans rätt. Kundens ansvar enligt denna bestämmelse gäller även Annonsering som Torget i förväg granskat utan att ha framställt invändningar mot. Kundens ansvar enligt denna bestämmelse gäller även mot Annonsering vars innehåll Torget varit med och utarbetat.
Kunden skall ersätta Torget för alla kostnader, av vad slag det vara må, som Torget drabbas av till följd av att Kunden inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra intrång och missbruk av den tillhandahållna Tjänsten.
Vid intrång eller missbruk av den tillhandahållna Tjänsten äger Torget rätten att begränsa, tillfälligt inaktivera eller avsluta densamma utan att först meddela Kunden.

9. ORDERBEKRÄFTELSE 

Kunden erhåller efter avtalsslut en Orderbekräftelse som innehåller den tjänst som omfattas av Avtalet. Avtalet är bindande. Om något i Orderbekräftelsen är felaktigt eller ofullständigt, skall Kunden meddela Torget omgående. Om inga korrigeringar görs, har Avtalet det innehåll som framgår av Orderbekräftelsen.
Korrektur för annonsering i tryckt form översänds separat elektroniskt. Kunden skall omgående lämna synpunkter till Torget. Om detta inte sker anses Kunden har godkänt korrekturet i föreliggande skick.

10. PRISER

Pris för Tjänsten framgår av till Kunden utsänd Orderbekräftelse. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt och i förekommande fall inklusive reklamskatt enligt gällande lag. I förekommande fall tillkommer faktureringsavgift. Försäljningsprovisioner till säljbolag ingår inte i reklamskatteunderlag.
Vid tillsvidareavtal har Torget en rätt att årligen justera priset på Tjänsten. Torget skall omgående underrätta Kunden om sådan prisjustering. Accepterar Kunden inte prisjusteringen skall Kunden meddela detta till Torget. Sådant meddelande skall lämnas senast inom 10 dagar efter det att Kunden underrättats om prisjusteringen, varvid avtalet upphör att gälla.

11. BETALNINGSVILLKOR 

Betalningsvillkor är 20 dagar netto. Vid dröjsmål med betalning är Kunden skyldig att till Torget utge dröjsmålsränta från förfallodatum med 2 % per påbörjad månad samt ersättning för betalningspåminnelse och inkassokostnader enligt gällande lag. Torget förbehåller sig rätten att genomföra kreditbedömning av Kunden samt att besluta om förskottsbetalning/delbetalning av faktura.


Professionella hemsidor av: